Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Utazási feltételek

Kizárólag a Caracol Utazási Iroda saját szervezésű útjai esetében érvényes! 
Amely létrejött a Caracol Utazási Iroda és a megbízó utas (cég) között az alábbi feltételekkel:


1. A Caracol Utazási Iroda (Caracol Bt; Cégjegyzék szám: 01-06-751994; Adószám: 21431142-2-43; MKEH engedélyszám: U-000909) által szervezett külföldi utazásokra a Ptk.415-416.§-aiban, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletben, az utazásszervező és közvetítői tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint ezen feltételekben foglaltak az irányadók.

2 A.z utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást a megrendelő a Caracol Bt. / Caracol Utazási Irodától megrendelte, a díjelőleget befizette, a Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda azt elfogadta, a jelentkezést nyilvántartásba vette, mindazokat írásban visszaigazolta és a megrendelő aláírta.

3. Az utazási szerződés tartalmazza: az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjakat a Caracol Utazási Iroda által közzétett tájékoztató alapján, továbbá tartalmazza a megrendelés visszaigazolását is. Az adatokban bekövetkezett változásokról a Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda a megrendelőt tájékoztatja 3 napon belül. Az útlevél kiváltását (esetleges vízumoztatást) a megrendelő végzi.

4. A Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda útjának részvételi díja a megrendelő felé kiküldött árajánlatban szereplő szolgáltatások árát, eljárási díját, a szervezés járulékos költségét tartalmazza. A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást (BBP = baleset,- betegség, - poggyász) és az útlemondási biztosítást (sztornóbiztosítás), melyek nem kötelezőek, de ajánlottak! Az útlemondási biztosítás a részvételi díj 5%-a, mely foglaláskor előleggel köthető. Az utasbiztosítást az út indulása előtt érdemes megkötni baleset, - betegség, - poggyászra. 

5. A részvételi díj megállapítása az árajánlat szerinti szolgáltatások alapján történik. Megrendelésnél a részvételi díj 40%-a fizetendő foglalóként. (Esetenként szigorúbb feltételek érvényesek, melyeket a szerződésben mindig feltüntet az Iroda). A fennmaradó összeget 30 nappal az indulás előtt be kell fizetni. 30 nappal az indulás megkezdése előtti jelentkezésnél, megrendelésnél a teljes összegű részvételi díj fizetendő.

6. A fizetési határidő be nem tartása (utas/cég és utazási iroda egyaránt) esetén a Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, és a megrendelt szolgáltatást lemondani. 

7. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt a Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Ha részvételi díj emelése 8%-ot meghaladja, akkor az utas/cég az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

8. A Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ill. abból visszatéríteni, ha az utas/cég a szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

9. Az utas az utazás előtt 60 nappal lemondhatja az utazást, minden költségtérítés nélkül. (Esetenként ügyintézési díjat számít fel az iroda, a külföldi partner szerződésében szereplő foglalási, fizetési és lemondási feltételei szerint.)

60-35 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 10%-t kell költségtérítésként fizetni.

Ha a lemondás 35 napon belül történik, az alábbi költségek terhelik a megrendelőt:

34-21 nap között a részvételi díj 20%-a,
20-11 nap között a részvételi díj 50%-a,
10-5 nap között a részvételi díj 75%-a,
5 napon belül a részvételi díj 100%-át

számítjuk fel kötbérként. Zárt csoportok lemondási feltétele külön megegyezés szerint történik a Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda és a megrendelő csoport között. Ezt a szerződésben minden esetben külön feltüntetjük.

10. A poggyászról az utazás során az utas maga köteles gondoskodni, kivéve ha a továbbszállítás vagy megőrzés céljából a szállító vagy szolgáltató felelős képviselője átvette. A buszt, tele csomagokkal, a gépjárművezető őrizetlenül nem hagyhatja. Defekt vagy meghibásodás, és az ezekből fakadó időkiesés miatt az utasok kárigényüket közvetlenül a busztársaságon tudják érvényesíteni.

11. Ha az utazás teljesítése a szerződéskötéskor még előre nem látható rendkívüli körülmények - mint pl. háború, sztrájk, belső zavargások, járvány, fennhatósági rendelkezések,figyelmeztetés,repülőnél leszállási jog megvonása, a szálláshelyek vagy a szállító eszköz elkobzása, embargó, természeti katasztrófa, időjárási viszontagságok, a szálláshelyek megrongálódása vagy műszaki hiba - következtében az utazás veszélybe kerül vagy akadályba ütközik, úgy az irodának jogában áll az utat lemondani ill. ezen okok miatt a szolgáltatások elmaradásáért nem tud felelősséget vállalni. Közlekedési vállalatok késése, szolgáltatások elmaradásáért felelősség az utazási irodát nem terheli. Ilyen esetekben az irodánk igyekszik maximálisan mindent megtenni, ami az adott helyzetben lehetséges. Az alvállalkozótól bérelt busz esetén (pl.: defekt, busz mentése, javításhoz) szükséges idő és ehhez kapcsolódó időkiesés az alvállalkozó busztársaságot terheli. Ebből fakadó kárigényt közvetlenül a busztársaságnak kell az utasnak bejelenteni!

12. Az utazás során a megrendelő utas hirtelen megbetegedése esetén azokban az országokban, amelyekkel Magyarország egészségügyi egyezményt kötött, ingyenesen részesül a feltétlenül szükséges gyógykezelésben. Más országok esetében a felmerült költségek végett a kötött biztosítás keretében és feltételei szerint kell eljárni. Biztosítás hiányában a költségek az utasra hárulnak. A Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda biztosítási díj ellenében az utas kérésére baleset, betegség és poggyászkárra tudja biztosítani ügyfeleit, a meghatározott biztosítási feltételek szerint. (ATLASZ Biztosító Zrt vagy EUB ZRT) hiányában az utazási iroda külföldön az esetleges káreseményért felelősséget nem tud vállalni az utas felé. Biztosítás máshol is köthető!

13. Repülőutakkal kapcsolatban a repülőtársaságok utazási feltételei az utazási irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak. Előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet. Az útipoggyász súlya a mindenkor érvényes repülési előírás szerint lehet, túlsúly csak a menetrendszerinti gépeken engedélyezhető, amit különdíj terhel.

14. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az ügyfél/megbízó kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban az irodába eljuttathatja. A kifogásra okot adó eseményt, színhelyet az iroda idegenvezetőjével, csoportkísérőjével jegyzőkönyvbe kell venni, annak hiányában a mindenkori szolgáltatóval közölni, és írásban rögzíteni. Ennek elmulasztása esetén, az utazási iroda utólagosan reklamációt nem tud elfogadni vagy utólagosan segíteni nehezen tud. A közlések késedelméből eredő károkért a megrendelő a felelős. (Ptk. par. 4. bekezdése)

Ügyeleti telefonszám: 06-30-222-4948 vagy 06-30-901-1313
E-mail: fulopviki.caracol@gmail.com

15. Utazási irodák, ügynöki irodák, utazásszervezők által létrejött megrendelések és utazási szerződések esetében az iroda csak az általa, az utazást közvetítők részére átadott ismertetőben foglalt információkért vállal felelősséget, valamint jelen szerződést a megrendelővel aláíratni és az utazással kapcsolatos anyagot, programot átadni köteles.A Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda a megrendelő cégtől minden esetben írásban kéri, hogy a megrendelt szolgáltatásokat adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe. 

17. Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda utasai jelen utazási szerződés mellett elfogadják és tudomásul veszik a külföldi partner szállásaira vonatkozó külön szerződési feltételeket, házirendet, stb. A Caracol Bt. / Caracol Utazási Iroda és a vele szerződést kötő ügyfél az utazással kapcsolatban felmerülő, közvetlen tárgyalások útján el nem rendezhető vitás kérdése eldöntésére jogvita esetén a Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét állapítják meg.

18. Caracol Bt., Caracol Utazási Iroda vagyoni biztosíték biztosítása:

A Caracol Bt, Caracol Utazási Iroda a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött a Európai Utazás Biztosító Zrt. (Európai Utazás Biztosító Zrt. ). A vagyoni biztosíték területi hatálya a Caracol Bt, Caracol Utazási Iroda által Magyarországról külföldre és belföldre szervezett valamennyi utazás, kivéve a nem menetrendszerinti járatú repülőgép igénybevétele. A biztosítás kötvényszáma VBB/2011/002, összege 5.000.000,- Ft, (azaz ötmillió forint),mely célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.” A fentiek tételes közlését a 2009. évi LXXVI. tv., (amely a szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szól), 34.§. (1) bekezdésének g) pontja kötelező jelleggel előírja.

19. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak, mint engedélyező, nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak az elérhetőségei:
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon :(1) 4585-800
Fax: (1) 4585-865
E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu
 
 
még töltünk